کورش کبیر

فرمان دادم بدنم را بدون این که مومیای کنند

یا در تابوت بگذارند به خاک بسپارند تا ذرات تنم خاک ایران شود

***

با عشق زمان فراموش می شود و با زمان عشق

***

علی شریعتی

انسان تنها فرشته ای که دستش به خون الوده است

***
گوته : کسی شایسته ازادی است که هر روز بتواند به هوس های خود چیره شود

***

دسته ها :
پنج شنبه سی یکم 5 1387

***

کانت : اگر از انسان امید و خواب گرفته شود

بد بخت ترین موجود روی زمین است

***

شاندل : کسی میتواند در پای عشق بمیرد

که پیش از ان زندگی پیش چشم های وی مرده باشد

***

توماس ولف :نوشتن برای فراموش کردن است نه برای بیاد اوردن

***

شریعتی :

انگاه که گرسنگی بیداد می کند از مائده های روحی سخن گفتن خیانت است

***

اگر گناه نباشد طاعت را چگونه می توان بدست اورد

خوشبختی میان خانه شماست بیهوده

ان را در باغ بیگانگان مجویید (مارک اورل)

***

ویکتور هوگو :وجدان خدای حاضر در انسان است

 

دسته ها :
پنج شنبه سی یکم 5 1387

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت

است زیبایی ها را تنها دیدن  وچه بدبختی ازاردهنده ای

است تنها خوشبخت بودن (علی شریعتی )

 ***

خدا دوست دار اشناست

عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت (شریعتی) 

***

 

 

دسته ها :
پنج شنبه سی یکم 5 1387
ارزش چیزی است که برای خود ادم ارزش باشه نه برای دیگران پس به ارزش های خود احترام بگذارید            
دسته ها :
پنج شنبه سی یکم 5 1387

فرشته از سنگ می پرسه چرا از خدا نمی خوای که تو رو انسان کنه ؟

سنگ میگه هنوز اونقدر سخت نشدم که انسان بشم

 

دسته ها :
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X