اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت

است زیبایی ها را تنها دیدن  وچه بدبختی ازاردهنده ای

است تنها خوشبخت بودن (علی شریعتی )

 ***

خدا دوست دار اشناست

عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت (شریعتی) 

***

 

 


دسته ها :
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X