***

کانت : اگر از انسان امید و خواب گرفته شود

بد بخت ترین موجود روی زمین است

***

شاندل : کسی میتواند در پای عشق بمیرد

که پیش از ان زندگی پیش چشم های وی مرده باشد

***

توماس ولف :نوشتن برای فراموش کردن است نه برای بیاد اوردن

***

شریعتی :

انگاه که گرسنگی بیداد می کند از مائده های روحی سخن گفتن خیانت است

***

اگر گناه نباشد طاعت را چگونه می توان بدست اورد

خوشبختی میان خانه شماست بیهوده

ان را در باغ بیگانگان مجویید (مارک اورل)

***

ویکتور هوگو :وجدان خدای حاضر در انسان است

 


دسته ها :
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X