کورش کبیر

فرمان دادم بدنم را بدون این که مومیای کنند

یا در تابوت بگذارند به خاک بسپارند تا ذرات تنم خاک ایران شود

***

با عشق زمان فراموش می شود و با زمان عشق

***

علی شریعتی

انسان تنها فرشته ای که دستش به خون الوده است

***
گوته : کسی شایسته ازادی است که هر روز بتواند به هوس های خود چیره شود

***


دسته ها :
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X