منتسکیو:یک ساعت عمر گذشته را به هیچ قیمتی نمیتوان بازگردان

اما بادادن چند قطعه پول ناچیز می توان تجارت تمام عمر بزرگترین عقلای عالم را تصرف کرد

کتاب عمر دوباره است

***

برنارشاو :یک بطری اب که تا نیمه اب داشته باشد از نظر یک فرد خوشبین

نیمه پر است اما از نظر یک فرد بد بین نیمه خالی است

***

فیثاغورث:

خشم بادیوانگی اغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد

***

دیوژن:هرچه از دنیا کم تر انتظار داشته باشی کم تر گرفتار یاس و ناامیدی میشوی

***


دسته ها :
جمعه اول 6 1387
X