***

هانری مارکپ:موقعیت از ان کسانی نیست که هرگز دچار ناکامی نمی شود بلکه

متعلق به ان هایی است که هرگز از تجدید مبارزه بیم و هراسی ندارد

***

لینکن:من نمی دانم پدر بزرگم که بود اما به این نکته بیشتر

اهمیت می دهم که نمی دانم نواده او چه کسی خواهد شد

***

مونتنی:بشریت ان قدر که از فکر حوادث ناراحت میشود از خود ان حوادث

زحمت نمی بیند

***

سقراط:من جز یک چیز چیزی نمی دانم و ان این است که هیچ نمی دانم

***


دسته ها :
جمعه اول 6 1387
X