تروتی ویک:مایوس مباش زیراممکن است اخرین کلیدی که در جیب داری

قفل را بگشاید

***

اپیکتت:برای وصول به خوشبختی فقط یک راه موجود است و ان

کاستن نگرانی درباره چیزهایی است که مافوق قدرت ما هستند

***

ماردن:منتظر فرصت های بزرگ وفوق العاده نبا شید از فرصت های کوچک

بهره ببرید ان را بزرگ کنید

***

اسکار وایلد:بسیاری از مردم رازهای دیگران را به شما میگویند

تا به شما ثابت کنند که میتوانند به صمیمیت ایشان اعتماد کنند وانان را راز دار

خود سازید

***

لانگینوس:برخی از اهداف ان چنان عالی و ستونی است که حتی شکست در رسیدن

به ان ها شکوهمند افتخار افرین است


دسته ها :
جمعه اول 6 1387
X