این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

درد تموم عاشقا پای کسی نشستنه

این روزا درد عاشقا فقط غم ندیدنه

مشکل بی ستاره ها یه کم ستاره چیدنه

این روزا کار آدما دلای پاک و بردن

بعد اونو گرفتن و به دیگری سپردن

این روزا جرم عاشقی شهر دلو فروختنه

چاره فقط نشستن و به پای چشمی سوختنه


دسته ها :
يکشنبه سوم 6 1387
X