فرشته از سنگ می پرسه چرا از خدا نمی خوای که تو رو انسان کنه ؟

سنگ میگه هنوز اونقدر سخت نشدم که انسان بشم

 

دسته ها :
پنج شنبه سی یکم 5 1387

کاری نکن دوباره مجبور شم

از تو و دوست داشتن تو دور شم

کاری نکن که عهد و پیمونم و

بشکنم و مثل تو مغرور شم

دروغ چرا من به تو وابسته ام

کور شم اگه دروغ بگم دور شم

بدون عزیم نمی خوام یه لحظه

تو زندگیت وصله ناجور شم

دسته ها :
سه شنبه بیست و نهم 5 1387

خدارو میخوام نه واسه اینکه چیزی ازش بخوام

خدارو می خوام نه واسه مشکل و حل غصه هام

خدارو دوست دارم نه واسه جهنم وبهشت

خدارودوست دارم ولی نه واسه زیبا زشت

خدا رو میخوام نه واسه خودم که باشم یا برم

خدا رو می خوام نه واسه روزای تلخ اخرم

خدارومیخوام نه واسه سکه وسکو و مقام

خدارومی خوام که فقط تو رو نگه داره داره برام

خدا رودوست دارم واسه اینکه تو رو بهم داده

خدا رو دوست دارم چون عاشق بودن رو یادم داده

خدا رو دوست دارم چون عاشقا رو خیلی دوست داره

خدا رو دوست دارم چون عاشق وتنها نمی زاره

خدارو دوست دارم چون که هواسش به منه

خدارو دوست دارم چونکه همیشه لبخند می زنه

خدا رو دوست دارم واسه اینکه منو تو با همیم

خدا رو دوست دارم واسه اینکه میدونه من وتو عاشق همیم

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و هشتم 5 1387
X